แสดงแนวปฏิบัติในการจับหรือค้นของพนักงาน

แสดงแนวปฏิบัติในการจับหรือค้นของพนักงาน