แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาสภ.บา